Gymnázium TišnovGymnázium TišnovGymnázium TišnovGymnázium TišnovGymnázium Tišnov
úřední deska historie zaměstnanci dokumenty školy fotogalerie školy archiv aktivit projekty

Projekty

PERSONÁLNÍ PODPORA - GYMNÁZIUM TIŠNOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Gymnázium Tišnov Projekt má za cíl podporovat vzdělávání rozvojem např. čtenářské a matematické gramotnosti, ICT, polytechnického vzdělávání a cizích jazyků, kvalitnější vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem, podporovat společné vzdělávání a spolupráci škol a zaměstnavatelů. Pro podporu společného vzdělávání výzva umožňuje realizovat aktivity zaměřené na osobnostní a sociální rozvoj pedagogů, nabízí vzdělávání v tématech, která se společným vzděláváním souvisejí, umožňuje vzájemné učení škol a pedagogů a personální podporu škol.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0006669
Doba realizace: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019 (12 měsíců)
Tento projekt je spolufinancován EU.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Vybrané aktivity:

Školní speciální pedagog - personální podpora SŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního speciálního pedagoga (dále jen "speciální pedagog") středním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory /se speciálními vzdělávacími potřebami. Zajištění personální podpory vyrovná šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka střední školy. Speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin

Vybrané varianty k této aktivitě:

ICT

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci středních škol budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod.

CLIL ve výuce na SŠ

Cílem je prohloubit znalosti pedagogických pracovníků (těch, kteří nevyučují vzdělávací obor Cizí jazyk) a zároveň zvýšit jejich kompetence ve využívání metody CLIL při výuce nejazykových předmětů.

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 24 hodin -Cizí jazyky

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci středních škol budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod.

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ zaměřené na inkluzi - DVPP v rozsahu 24 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci středních škol budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti inkluze a na využívání efektivních vyučovacích metod.

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 80 hodin - Kariérové vzdělávání

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci středních škol budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod.

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ zaměřené na inkluzi - DVPP v rozsahu 80 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci středních škol budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti inkluze a na využívání efektivních vyučovacích metod.

Zapojení ICT technika do výuky na SŠ

Cílem této aktivity je umožnit školám působení ICT technika ve výuce všeobecných i odborných předmětů, eliminovat technické problémy a zvýšit plynulost výuky a zároveň snížit obavy pedagogických pracovníků z práce s digitálními technologiemi.

Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky středních škol ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky SŠ ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

Přidělení dotace v rámci výzvy č. 56 OPVK

Gymnázium Tišnov Škole se podařilo získat dotaci MŠMT, která se týká financování účasti přihlášených učitelů na zahraničních jazykových pobytech a na tzv. stínování a financování účasti vybraných žáků školy na jazykových kurzech v zahraničí. V případě žáků se jedná o krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v Anglii pro 39 - 44 žáků od kvarty do maturitních ročníků včetně v délce trvání 6 dní. Vzhledem k velkému počtu zájemců z řad studentů a vzhledem k finanční výhodnosti akce se podílí škola na výběru účastníků se zřetelem k rovnoměrnému zastoupení jednotlivých tříd (kvarta - maturitní ročníky). Účatníci byli vybráni dle těchto kritérií:

Tablety do školProjekt Tablety do škol - pomůcka pro pedagoga ve světě digitálního vzdělávání

Cílem projektu "Tablety do škol - pomůcka pro pedagoga ve světě digitálního vzdělávání" je implementace ICT do výuky základních a středních škol a zvýšení ICT kompetencí pedagogických pracovníků škol při využívání dotykových zařízení ve vzdělávacím procesu, jak v didaktice, tak i v běžné výuce. Projekt podporuje zvýšení kompetencí řídících pracovníků zapojených škol v problematice VŘ a související legislativy, plánování ICT rozvoje školy a plánování rozvoje organizace Profilem Školy 21. Řídící pracovníci budou proškoleni tak, aby dokázali potenciál tohoto nástroje efektivně využít pro plánování rozvoje svojí organizace. Důležitým cílem projektu je podpora profesního rozvoje učitelů, budou používat ICT a mít možnost se obrátit na vyškoleného odborníka nebo na vzdálenou online podporou.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0002

Doba realizace: 24. 10. 2014 – 31. 7. 2015

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

Gymnázium TišnovV roce 2012 byla v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod (dále ROP) v oblasti podpory 3.4 Veřejné služby regionálního významu vypsána výzva pro podávání žádostí se zaměřením Zařízení pro vzdělávání včetně technického zařízení pro výuku. Vybrané projekty jsou pokryty z 85 % z ROPu a 15 % poskytuje Jihomoravský kraj. Na tišnovském gymnáziu se přitom již po řadu let snažíme posílit právě výuku technických a přírodovědných oborů, a tím směřovat naše absolventy na vysoké školy právě tohoto zaměření. Po takových odbornících je totiž stále větší poptávka, najdou dobré uplatnění v praxi a netvoří klientelu Úřadů práce.

Na škole proto vznikla pracovní skupina složená z učitelů fyziky, chemie a biologie, která sestavila prvotní představu, jak by měla nově rekonstruovaná pracoviště v učebnách a laboratořích vypadat. V souladu se zásadami zákona o veřejných zakázkách pak byly vybrány odborné firmy na zpracování projektové dokumentace a vlastní žádosti. První úspěch znamenalo již získání souhlasu zřizovatele školy, kterým je Jihomoravský kraj, k vlastnímu podání žádosti. Díky velkému úsilí všech členů pracovní skupiny i vybraných firem se podařilo žádost doladit a v požadovaném červnovém termínu 2012 podat. V září se pak tišnovské gymnázium objevilo v seznamu institucí, které byly Regionální radou NUTS II Jihovýchod vybrány k realizaci projektu.

Další etapu představovalo vyřešení administrativních úkonů potřebných pro podepsání vlastní smlouvy, především získání úvěru na předfinancování celé akce. Úkol ztížený koncem funkčního období zastupitelstva JMK, které škole už nestihlo potřebné souhlasy schválit, a nové zastupitelstvo kraje začalo fungovat až koncem roku 2012. Nakonec se však vše potřebné podařilo dovést do zdárného konce a počátkem ledna 2013 byla podepsána s Regionální radou smlouva, která pro školu znamená přínos 4.506 tis. Kč, z toho 3.830 tis. Kč dotuje ROP a 676 tis. Kč Jihomoravský kraj. Takřka 90 % z toho činí investiční náklady na potřebné stavební úpravy a vybavení moderní měřicí a demonstrační technikou. Po schválení investičního záměru a zadávacích podmínek byla vypsána veřejná soutěž na výběr dodavatele. V letních měsících 2013 se tak menší budova gymnázia proměnila v jedno velké staveniště. Mezi nejdůležitější zásahy patří kompletní výměna osvětlení, nové podlahy, nábytek a především vybavení moderní měřicí a demonstrační technikou. Koncem srpna byly všechny práce dokončeny.

Od podzimu se tedy žáci tišnovského gymnázia učí přírodovědné předměty v rekonstruovaných učebnách s přístroji, které odpovídají trendům poslední doby. K využití chceme přitom pozvat i žáky a učitele škol tišnovského regionu a zvýšit tím popularitu školy i počet zájemců o studium.

Čerpání dotací z projektu EU peníze středním školám

Gymnázium TišnovNaše škola se zapojila do operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – EU peníze středním školám. Projektová žádost byla podána na podzim roku 2011 a nese název Zkvalitnění výuky s využitím ICT. Za počátek projektu byl zvolilen 1. červen 2012, konec v květnu 2014. Hlavním cílem projektu je podpořit zejména technické a přírodovědné předměty jako jsou fyzika, matematika, chemie, biologie a IVT.

Gymnázium touto cestou bude čerpat celkem 1 472 586 Kč. Z těchto peněz jsme již pořídili moderní výpočetní techniku, několik videokamer a fotoaparátů, měřicí pomůcky do fyziky a jazykové kurzy pro učitele angličtiny v rámci DVPP.

Za zmínku stojí i fakt, že se do celého dvouletého procesu zapojí i samotní učitelé, kteří tvoří inovativní učební materiály (digitální učební materiály neboli DUM). Celá pracovní skupina sestává z 18 učitelů, kteří budou vybaveni notebooky pořízenými také z peněz tohoto projektu. Tyto inovativní materiály budou sdíleny mezi kantory na školním serveru a používány v běžných hodinách. V souvislosti s touto modernizací výukových postupů bychom rádi do budoucna navázali tvorbou školního e-learningového portálu Moodle a zajistili tak studentům využívání dalších nových forem výuky a testování.

Dalším cílem projektu je vybavení kmenových učebnen projekční technikou s širokoúhlými plátny. Tím vylepšíme podmínky pro vzdělávání naších studentů a zároveň budeme moci inovovat učební postupy v běžných hodinách. Učitel tak bude moci používat elektronické výukové materiály v kterékoli učebně pomocí svého notebooku, který připojí přes WiFi do počítačové sítě a do internetu.

Dále máme v rámci tohoto projektu zmodernizovanou stávající učebnu informatiky, neboť současné počítače v ní již dávno přesluhovaly a studenti a učitelé se v průběhu výuky potýkaly s různými technickými potížemi typickými pro zastaralé počítače. Nové počítače mají současnou verzi operačního systému na trhu, vícejádrový procesor, 4GB operační paměti, výkonnou grafiku vhodnou pro úpravu digitálního videa, nové širokoúhlé LCD monitory.

Realizační tým je veden těmito pracovníky:

MapaŠkolství.cz

MapaŠkolství.czNaše škola je participuje v projektu Gympl Roku, který je propojen s dalšími projekty pro studenty středních škol a gymnázií MapaŠkolství.cz, a zároveň je napojen na facebook stránky s více jak 40 000 studenty středních škol, a také projekt Základka Roku.

Rok průmyslu a technického vzdělávání

Rok průmysluPrůmysl je velmi důležitou součástí národního hospodářství každého státu a jeho rozvoj je podmíněn mimo jiné i úrovní technického vzdělávání. Hrdost na průmysl veřejnost v současnosti projevuje téměř výhradně ve vztahu k tradici a historii. Snahou této kampaně je vyzvednout důležitost a nepostradatelnost kvalitního technického vzdělávání jak pro budoucnost průmyslu České republiky, tak i pro osobní perspektivu jednotlivců. Atraktivita studia technických oborů by se ve vědomí veřejnosti měla posunout na stejnou úroveň jako je studium humanitních a ekonomických směrů. Naše škola v průběhu roku organizuje nejrůznější akce k podpoře technických studií – pokusy a jednoduchá měření v průběhu Dne otevřených dveří, exkurze do technických muzeí, do Ústavu přístrojové techniky v Brně, exkurze do malých vodních elektráren apod.

Projekt Mendelova interaktivní škola genetiky

Gymnázium TišnovV letošním roce si připomínáme 150 let od zveřejnění Mendelovy klíčové vědecké práce „Pokusy s rostlinnými hybridy“ v Brně. Naše škola, Gymnázium Tišnov se spolu s dalšími středními školami (VOŠ a SŠ Boskovice, Gymnázium, tř. kapitána Jaroše, Biskupské gymnázium Brno, Střední průmyslová škola chemická Brno, Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí) zapojila do atraktivního projektu, který má kromě jiného za cíl vychovávat nadané studenty a vést je k práci ve vědě a výzkumu v oblasti molekulární biologie a genetiky. Partnerské školy ve spolupráci s vědeckými pracovišti, zejména Ústavem pro živočišnou fyziologii a genetiky AV ČR, podílejí na přípravě a pilotáži modulů na téma Jak funguje genetická informace, Jak funguje buňka, Jak funguje tkáň, Jak funguje orgán a Jak funguje organismus. Každý modul bude obsahovat teoretickou i praktickou část, která bude využívat moderní laboratorní zařízení. Výstupem projektu budou špičkové učební materiály (animace, pracovní sešity, e-learningové materiály apod.), které přispějí nejen k popularizaci vědy a zvýšení přitažlivosti laboratorní práce, ale i připomenutí osobnosti J.G.Mendela, který nikdy příležitost založit vlastní školu neměl. A právě naši studenti se budou moci do aktivit této interaktivní školy zapojit.

Zapojení do projektu CAF

Gymnázium Tišnov Naše škola se zapojila do projektu "Prohloubení a zkvalitnění aplikace modelu CAF na KrÚ JMK a zavedení modelu CAF ve vybraných PO JMK" v rámci projektu "Posilování institucionální kapacity a efektivnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje a příspěvkových organizací JMK, reg. č. CZ 1.04/4.1.00/42.00002". Model CAF (Common Assessment Framework) je nástroj řízení kvality vytvořený speciálně pro podmínky organizací ve státním sektoru.

Bezpečný internet

Gymnázium TišnovNaše škola se zapojila do akce "Den bezpečnějšího internetu". Jeho hlavní téma tentokrát míří k tvorbě a obsahu internetových stránek a zároveň k projevům uživatelů v prostředí online. Bude jej provázet heslo „Vytvořme společně lepší internet…“ – myšlenka vytvoření lepšího internetu pro děti. Více informací: www.saferinternet.cz.

Partnerství ve vzdělávání s MU

Gymnázium TišnovNaše škola je partnerskou školou Masarykovy univerzity. Cílem projektu Partnerství ve vzdělávání je rozvoj užší spolupráce mezi Masarykovou univerzitou a středními školami v České republice. Projekt vytváří prostor pro vzájemnou diskuzi, péči o nadané studenty a také zkvalitnění poradenství při volbě studia.

Projekt Bezdrátová škola

Gymnázium TišnovV průběhu roku 2009 se naše škola stala spolu s dalšími vybranými 27 středními školami zřizovanými Jihomoravským krajem součástí projektu Evropské unie "Bezdrátová škola - Jihomoravský kraj", v rámci kterého byla vybavena bezpečnou bezdrátovou (WiFi) infrastrukturou. Realizace projektu proběhla v odbobí od 1.11.2008 do 31.8.2009. Projekt byl financován z fondu Evropské unie a z rozpočtu Jihomoravského kraje. Více informací: www.sssbrno.cz

Projekt Comenius "Lidová výroba, lidová řemesla v Evropě-historie a dnešek"

Gymnázium TišnovGymnázium Tišnov obdrželo grantovou podporu v rámci Programu celoživotního učení. Za obsah publikace ručí výhradně vydavatel. Evropská komise neodpovídá za žádné případné užití dotčených informací.

Gymnáziu Tišnov se podařilo získat dotaci z evropských fondů. Jedná se o grantovou podporu v rámci Programu celoživotního učení. Proto se mohou v příštích dvou letech rozběhnout projektové práce v rámci multilaterálního projektu , který bude zpracovávat téma „ Lidová výroba, lidová řemesla v Evropě-historie a dnešek“. Jedná se o mezinárodní projekt, jehož koordinátorem je Gymnázium Sereď na Slovensku. Projekt je tedy společnou akcí Gymnázia Tišnov a škol na Slovensku, v Polsku, Maďarsku a Rumunsku.

Na naší škole vznikla studentská pracovní skupina, která bude řídit projektové práce . Členové této studentské skupiny budou nejenom zpracovávat zadané téma, ale budou také navrhovat a realizovat různé aktivity, které s projektovými pracemi souvisí. Tyto činnosti mohou být také zařazovány (po domluvě s vyučujícími) do běžné výuky. Během celé akce se uskuteční několik mezinárodních pracovních schůzek, kde budou průběžně prezentovány výsledky projektových prací.Komunikačním jazykem při tvorbě projektu má být především němčina, běžná komunikace může probíhat i v angličtině. Výsledkem dvouletého pracovního nasazení má být mezinárodní sborník v německém jazyce , DVD, výstava výrobků, které byly studenty vytvořeny.

Vzhledem ke zvolenému tématu projektu budou mít studenti možnost seznámit se s vlastní minulostí, poznat hlouběji tradice regionu, ve kterém žijí, zdokonalit své jazykové schopnosti a dovednosti. Při práci budou studenti spolupracovat s místními institucemi, budou studovat prameny, zdokonalí se při využívání informačních technologií.

Projektové práce budou postupně zveřejňovány na webových stránkách gymnázia, na školních nástěnkách, případně v místních sdělovacích prostředcích.

Další informace o projektu naleznete na stránkách projektu Comenius.

Fotografie projektu

Gymnázium TišnovGymnázium TišnovGymnázium TišnovGymnázium TišnovGymnázium TišnovGymnázium TišnovGymnázium TišnovGymnázium TišnovGymnázium TišnovGymnázium TišnovGymnázium TišnovGymnázium TišnovGymnázium TišnovGymnázium TišnovGymnázium TišnovGymnázium TišnovGymnázium TišnovGymnázium TišnovGymnázium TišnovGymnázium TišnovGymnázium TišnovGymnázium TišnovGymnázium TišnovGymnázium Tišnov

Prezentace projektu

Během projektových prací studenti navštěvují tradiční slavnosti, které se konají v Tišnově i v okolí. Dokumentují jejich průběh a snaží se získat informace, které budou později zpracovány, vyhodnoceny a prezentovány na projektových schůzkách. Studenti se také snaží vyzkoušet si praktické činnosti, související se zadáním projektu "Lidová výroba, lidová řemesla v Evropě-historie a dnešek". Některé projektové práce probíhají v rámci školní výuky. Studenti sledují i netradiční akce, které probíhají v našem městě.

Partnerská škola Cambridge P.A.R.K

Gymnázium TišnovNaše škola se stala partnerskou školou Cambridge P.A.R.K, která je zkušebním centrem pro mezinárodně uznávané Cambridgeské jazykové zkoušky z angličtiny. Cambridge P.A.R.K naše gymnázium podporuje v přípravě studentů na zkoušky Cambridge First (dříve FCE) a Cambridge Advanced (dříve CAE). Vybraní studenti po přípravném semináři na gymnáziu absolvují zkoušky u Cambridge P.A.R.K a gymnázium tak opouštějí s certifikátem vypovídající o jejich jazykové úrovni.

Partnerství ve vzdělávání

Naše škola je partnerskou školou Masarykovy univerzity. Cílem projektu Partnerství ve vzdělávání je rozvoj užší spolupráce mezi Masarykovou univerzitou a středními školami v České republice. Projekt vytváří prostor pro vzájemnou diskuzi, péči o nadané studenty a také zkvalitnění poradenství při volbě studia.

Věda do škol a školáci do vědy

Systematická příprava k excelenci ve vědě, výzkumu a vzdělávání.